GGD Hollands Noorden en uw privacy

De verwerkingsverantwoordelijke GGD Hollands Noorden zet zich op verschillende terreinen in voor het behoud van de gezondheid van alle inwoners van Noord-Holland-Noord met betrekking tot de corona epidemie. Voor meer informatie kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief met betrekking tot corona van de GGD Hollands Noorden. De GGD Hollands Noorden heeft dan bepaalde persoonsgegevens nodig. In deze verklaring geeft de GGD Hollands Noorden meer informatie.

Doeleinde en persoonsgegevens
Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, kunt u dit doen via de website ggdhn-corona.nl. Uw e-mailadres wordt dan geregisseerd en wordt gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven waar u zich voor heeft aangemeld.
Periodiek stuurt de GGD Hollands Noorden u dan een nieuwsbrief per e-mail. De GGD Hollands Noorden stuurt u alleen een nieuwsbrief als u hier toestemming voor heeft gegeven, doormiddel van het aanmelden via het formulier op de website. Bij aanmelding geeft u doormiddel van het invullen van uw e-mailadres en het aanvinken van de betreffende knoppen aan, toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Zonder deze toestemming wordt het aanmeldformulier niet verstuurd.

U kunt uw toestemming altijd intrekken door op de website van de GGD Hollands Noorden af te melden voor de nieuwsbrieven. In elke nieuwsbrief is ook een afmeldlink geplaatst, zodat u zich via deze weg ook direct af kunt melden. De GGD Hollands Noorden gebruikt het abonneebestand alleen voor het versturen van de nieuwsbrief waarop u bent aangemeld. Er worden op deze website geen persoonsgegevens verwerkt die onder de AVG gelden als een bijzonder of gevoelig persoonsgegevens.

Bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan vernietigen of wissen wij die.
Wij bewaren uw e-mailadres zo lang u ingeschreven staat voor de nieuwsbrieven.

Betrokkenen hebben het recht tot inzage, correctie en om vergeten te worden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, over te dragen of namens iemand anders bezwaar te maken tegen de verwerking.

Intrekken van uw toestemming

Als u aan ons toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, kunt u deze toestemming ook weer intrekken. U doet dit op dezelfde wijze als waarop u toestemming heeft verleend.

Wilt u beroep doen op één van uw rechten?

Hiervoor kunt u contact opnemen met GGD Hollands Noorden. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kan aantonen dat de gegevens die moeten worden ingezien, gecorrigeerd, verwijderd of moeten worden overgedragen daadwerkelijk van u zijn. Een beroep doen op één van u rechten kunt u schriftelijk doen bij de GGD Hollands Noorden, zie adres onderaan of per e-mail naar privacy@ggdhn.nl.

Binnen een maand reageert GGD Hollands Noorden of u verzoek wel of niet in behandeling wordt genomen, indien niet dan wordt er een reden hierbij vermeld. Wanneer het om een complex vraagstuk gaat, dan kan het termijn om te reageren op uw verzoek met maximaal twee maanden extra worden verlengd, hierover wordt u apart geïnformeerd.

De GGD Hollands Noorden streeft ernaar om uw de gegevens binnen vier weken na uw verzoek te laten inzien, tenzij dit ten koste gaat van de privacybelangen van een ander of om andere zwaarwegende redenen. Aan het verstrekken van een kopie zijn geen kosten verbonden Tenzij is gebleken dat het verzoek ongegrond is of buitensporig van aard.

Gegevens delen met derden.

GGD Hollands Noorden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De nieuwsbrieven worden in de meeste gevallen verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Onderaan elke e-mail die is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. U kunt u ook altijd uitschrijven via een mail naar ons. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

De website

Cookies

De website maakt gebruik van enkel technische cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de website. Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. GGD HN gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. GGD HN kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Statistieken

Deze website gebruikt het web statistieken-pakket Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld conform de Handleiding privacy vriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Klik hier voor de Privacyhandleiding voor Google producten
Klik hier voor het privacybeleid van Google

Google Web Fonts
Deze website maakt gebruik van web fonts die door Google worden geleverd om de lettertypen gelijkmatig weer te geven. Wanneer u een pagina opent laadt uw browser de benodigde web fonts in de cache van uw browser, om de teksten en lettertypes correct weer te geven. Als uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw apparaat gebruikt.

SSL-encryptie

Onze gehele website is beveiligd met een domein gevalideerd, SSL Certificaat van de vertrouwde organisatie Comodo CA Limited. Codering met een digitaal certificaat zorgt ervoor dat de gegevensoverdracht privé blijft tijdens de verbinding tussen uw computer of mobiele telefoon en onze website. Een gecodeerde verbinding herkent u als de adresregel van de browser begint met “https://” en aan het vergrendelingspictogram in uw browserregel.

Sociale deelknoppen
Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van de betreffende sociale netwerken afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Overig
Informatie die u op de website per digitaal formulier verstrekt (bijvoorbeeld ten behoeve van een aanvraag/melding), gebruikt GGD HN uitsluitend voor het doel waarvoor het is verkregen.

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van GGD HN zijn verplicht tot geheimhouding van alle feiten en gegevens die hen ten tijde van het uitoefenen van het werk ten gehore komen en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit privacygevoelige of vertrouwelijke informatie betreft.

Disclaimer
Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. GGD HN en/of de maker van deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder onder meer begrepen winstderving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
– defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
– gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
– de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
– misbruik van deze website,
– verlies van gegevens,
– het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of
– aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, één en ander behoudens voor zover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van GGD HN.

Privacyreglement en klachten
Hoe er in de verschillende situaties met uw gegevens wordt omgegaan is opgenomen in een privacyreglement. U kunt een exemplaar van dit reglement downloaden onderaan deze pagina.
GGD Hollands Noorden doet er alles aan om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Bent u toch niet tevreden dan kunt u een klacht indienen bij de GGD (zie contactgegevens). Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens of bent u het niet eens met hoe met uw gegevens wordt omgegaan, dan kunt u mailen naar privacy@ggdhn.nl. Daarnaast kunt u altijd een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u van mening bent dat u in uw rechten bent geschonden. Hierover leest u meer op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, bij ‘Klacht over gebruik persoonsgegevens’.

Privacyverklaringen corona/COVID-19
In de specifieke privacyverklaringen staat per thema meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Daar vindt u bijvoorbeeld welke gegevens we gebruiken voor welk doel, en ook of en met wie we die gegevens delen.

Coronatest

Bron- en contactonderzoek

Vaccineren

 

Meer informatie?
Autoriteit Persoonsgegevens
Folder privacy
Privacyreglement

 

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
GGD Hollands Noorden

Postbus 9276

1800 GG Alkmaar

Tel: 088-01 00 500

E-mail: fg@ggdhn.nl.

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

April 2021