GD Hollands Noorden en uw privacy

GGD Hollands Noorden zet zich op verschillende terreinen in voor het behoud van de gezondheid van alle inwoners van Noord-Holland-Noord. Dit doen we onder andere tijdens de contactmomenten van de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau of op school), tijdens de reizigersvaccinatiespreekuren en via onderzoeken naar de leefstijl van de bevolking. We hebben dus regelmatig contact met verschillende groepen inwoners. Hier lees je welk recht op informatie je hebt en hoe de GGD je privacy beschermt.

 

Contacten met de GGD

Wanneer je met de GGD in contact komt, kan het voorkomen dat we voor de uitvoering van onze werkzaamheden persoonlijke gegevens van je vragen. Denk hierbij aan je naam en adresgegevens of gegevens over je kinderen. Soms gaat het om uitgebreidere informatie, bijvoorbeeld over je (gezins)situatie of om medische gegevens. Deze informatie wordt vastgelegd in je dossier of het dossier van je kind en gebruikt om aan jou of je kin goede zorg en hulp te kunnen geven. Ook kan het voorkomen dat de gegevens, geanonimiseerd, worden gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden of dat je wordt gevraagd om mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek.

 

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van GGD HN zijn verplicht tot geheimhouding van alle feiten en gegevens die hen ten tijde van het uitoefenen van het werk ten gehore komen en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit privacygevoelige of vertrouwelijke informatie betreft.

 

Samenwerking

Om goede zorg te kunnen verlenen,werkt GGD HN samen met andere organisaties. Het kan voorkomen dat we gegevens over je delen met andere instanties. Dit gebeurt in beginsel alleen als dit met jou besproken is en je hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken. Alleen in bijzondere situaties kan hier beargumenteerd van afgeweken worden.

 

Beveiliging en inzage van gegevens

GGD HN zorgt ervoor dat je dossier goed is beveiligd, zodat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.
Je mag jouw gegevens inzien en je kunt om een kopie daarvan vragen. Dit kun je schriftelijk doen bij de GGD-medewerker of afdeling waarmee je het laatst contact hebt gehad. De GGD laat je de gegevens binnen vier weken na jouw verzoek inzien, tenzij dit ten koste gaat van de privacybelangen van een ander of om andere zwaarwegende redenen. Aan het verstrekken van een kopie zijn geen kosten verbonden.

 

Bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan vernietigen of wissen wij die.

 

Recht op verzoek tot aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming

Als je vindt dat gegevens in je dossier niet kloppen, kun je de GGD-medewerker vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je verzoek wordt dan in behandeling genomen. Mits dit niet ten koste gaat van de rechten van een ander of om andere zwaarwegende redenen De GGD-medewerker kan ook op jouw verzoek een door jou afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens zoals die zijn opgenomen in het dossier aan het dossier toevoegen.

 

Inspecties

GGD HN heeft voor haar taak bij inspecties of hygiëne audits persoonsgegevens nodig. Deze persoonlijke gegevens worden gedurende het inspectieproces bewaard. Persoonlijke gegevens rond opvangdagen van gastouders worden gedurende een periode van maximaal 1 jaar bewaard. De GGD verwerkt deze gegevens op basis van AVG artikel 6 lid 1 b:  ‘de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is’.

 

De website

Op deze site ggdhn-corona.nl worden persoonsgegevens van gebruikers verwerkt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die standaard worden verwerkt.

 • Naam
 • E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens

Deze website verwerkt geen persoonsgegevens die onder de AVG gelden als een bijzonder of gevoelig persoonsgegeven.

 

De verwerking van persoonsgegevens kent een rechtmatige grondslag.

Deze website verwerkt persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst waaronder het gebruik van de deze site is vastgelegd. Specifiek kan dit betrekking hebben op:

 • De noodzaak om contact met gebruikers op te nemen.
 • Om gebruikers in de gelegenheid te stellen zich aan te melden voor de nieuwsbrief.

De bewaartermijn is niet langer dan strikt noodzakelijk.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Gegevens worden niet gedeeld met derden.

GGD HN verstrekt gegevens van gebruikers niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming. Met organisaties die in opdracht van GGD HN persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

 

Betrokkenen hebben het recht tot inzage, correctie en om vergeten te worden.

Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kan indien gewenst contact worden opgenomen. Het is belangrijk dat men zich legitimeert en kan aantonen dat de gegevens die moeten worden ingezien, gecorrigeerd of verwijderd daadwerkelijk van de persoon zijn die zich legitimeert. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Overige rechten die gebruikers hebben, zijn het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Tot slot kan een gebruiker een verzoek indienen om het account en persoonsgegevens te verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met GGD HN.

 

Cookies worden alleen gebruikt om de werking van website te optimaliseren.

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek van een website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de gebruiker. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onderhouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van een gebruiker. Daarnaast kunnen cookies worden geplaatst die het surfgedrag van gebruikers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten. Cookies kunnen niet worden gebruikt om gebruikers te identificeren.

 

Bezoekersstatistieken

De GGD HN verzamelt automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van deze website. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan deze website gebruikt de GGD HN alleen voor bezoekersstatistieken en om eventuele technische problemen op te lossen. GGD HN gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.
Deze website gebruikt het webstatistieken-pakket Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de Handleiding privacyvriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Ondersteunde browsers

Wij adviseren één van de volgende browsers te gebruiken:

 • Microsoft Edge (vanaf versie 12)
 • Mozilla Firefox (vanaf versie 3.5)
 • Google Chrome (vanaf versie 30)

Wij testen onze software ook op Microsoft Internet Explorer (versie 11) maar adviseren indien mogelijk deze browser niet te gebruiken.

 

Disclaimer

Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd.

 

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. GGD HN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder onder meer begrepen winstderving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
 • gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
 • misbruik van deze website,
 • verlies van gegevens,
 • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, één en ander behoudens voor zover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van GGD HN.

Melden van kwetsbaarheden

Ontdekt u een zwakke plek in deze website van GGD HN? Laat het eerst ons weten vóórdat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. We kunnen dan eerst maatregelen treffen.

 

Privacyreglement en klachten

Hoe er in de verschillende situaties met je gegevens wordt omgegaan is opgenomen in een privacyreglement. U kunt een exemplaar van dit reglement downloaden onderaan deze pagina.
GGD Hollands Noorden doet er alles aan om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Bent u toch niet tevreden dan kunt u een klacht indienen bij de GGD (zie contactgegevens). Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens of bent u het niet eens met hoe met uw gegevens wordt omgegaan, dan kunt u mailen naar privacy@ggdhn.nl. Ook bij de autoriteit persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden.

 

Privacyverklaringen corona/COVID-19

In de specifieke privacyverklaringen staat per thema meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Daar vindt u bijvoorbeeld welke gegevens we gebruiken voor welk doel, en ook of en met wie we die gegevens delen.

Coronatest

Bron- en contactonderzoek

Vaccinatie

Meer informatie?

Autoriteit Persoonsgegevens
Folder privacy
Privacyreglement

Contactgegevens Privacyfunctionaris

Tel: 088-01 00 500
E-mail: privacy@ggdhn.nl.